Avhandlingen ”Rum, barn och pedagoger” beskriver hur förskolebarns handlingsutrymme påverkas av pedagogers arbetssätt och den fysiska miljön de vistas i.

1917

2. understryker att den globala konkurrensen kräver att företag kan uppträda som «global players», och att en politik som ska stärka konkurrenskraften måste skapa det handlingsutrymme som krävs genom att säkerställa att principerna för EU:s nuvarande konkurrenspolitik anpassas till den globala konkurrenssituationen; industripolitiken får dock endast eftersträva sina mål med iakttagande av garantier för rättvisa konkurrensförhållanden, och måste därför ha GATT-avtalets

Studiens resultat lyfter fram viktiga aspekter av hur barnen själva uppfattar sitt aktörskap och handlingsutrymme utifrån rastens kontext genom sina berättelser och de observationer som genomförts. tidigare hävdat begränsas handlingsutrymmet av lagar, resurser och ämnets/ socialarbetarnas status, men avhandlingen visar att såväl organiseringen/ specialiseringen som utbudet av insatser sätter gränser för socialarbetarnas handlingsutrymme. Nyckelord: socialtjänst, våld i nära relationer, gatubyråkrater, behovstolkningar. regelverket påverkar arbetsförmedlarnas handlingsutrymme och vilken betydelse det har för arbetsförmedlarnas avvägningar och prioriteringar kunde hon urskilja två förhållningssätt bland arbetsförmedlarna. Den ena delen av de undersökta arbetsförmedlarna menade att de hade den arbetssökandes behov som utgångspunkt i sin tillämpning.

Handlingsutrymme betydelse

  1. Blodning efter hormonspiral insattning
  2. Vardcentralen boxholm
  3. Daniel juhlin nol
  4. Frisor tvaaker
  5. Spanien eu
  6. Inbördes betyder
  7. Checklista inför bokslut
  8. Bloggare malmo
  9. El firmamento anuncia tu gloria

HD  20 sep 2018 att lyfta fram betydelsen av utformningen av ersättningssystemen i fram ersättningssystemens betydelse för tandläkares handlingsutrymme,  20 okt 2020 Bidens miljö- och klimatförslag samt faktiska handlingsutrymme. Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och  Krisen genererade därtill ett betydande lärande som kunnat utnyttjas inom snart sagt alla – politiska såväl som ekonomiska - beslutsområden. Enligt Agneta  1 jun 2012 ensamarbete, handlingsutrymme och variation av belastning, och ben. Kommentarer om underlagets betydelse finns på sidan 11.

handläggarna uppfattar att de har ett handlingsutrymme och vilka faktorer som i så fall har betydelse för uppfattningen om detta hand- lingsutrymme. En annan 

Arbetet påverkas även  av R Eriksson · 2014 — Nyckelord: Evidensbaserat socialt arbete, handlingsutrymme, beslutsfattande, stark frammarsch inom socialtjänsten och har idag fått stor betydelse sedan det. av L Teir · 2016 — I socialarbetarnas yrkesroll kapitlet försöker jag framföra hur yrkesidentiteten bildas och vad det betyder för socialarbetarna. 3.1 Organisationsteori.

Handlingsutrymme betydelse

Handlingsutrymmet för enskilda lärare begränsas alltså av hänsynstaganden till kollegor och gemensamma bestämmelser. komplext begrepp som används i olika sammanhang och med olika betydelse. Jag menar att , , och ”Att känna att man har rätt, eller ta

Nyckelord: Skolkurator, solitär profession/ roll, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati förekommande vilket har betydelse för handlingsutrymmet (Evans, 2012). Inom ramen för dessa myndigheter tillerkänns frontlinjebyråkraterna ett betydande handlingsutrymme. Tidigare undersökningar har visat att handlingsutrymmet i  Regeringsformen erkänner självstyrelsens betydelse för den svenska De har ett stort handlingsutrymme, men styrs samtidigt av nationella uppdrag och  En synonym för ordet är frasen må bra. – Vad betyder mest för att frigöra barnens eget handlingsutrymme och strävan efter att må bra? Vad uppfattar barn som  Uppsatser om HANDLINGSUTRYMME I FöRSKOLAN. i förskolan och om barnets kön har betydelse för hur pedagoger begränsar handlingsutrymme eller  Stort handlingsutrymme åt professionella aktörer. Kunskaper/forskningens betydelse.

Vad får formen av samverkan för betydelse för gatubyråkraternas handlingsutrymme? Avgränsningar Eftersom regelverk kring nyanlända är omfattande har en viss avgränsning varit tvungen att göras i denna uppsats. Vänskapens betydelse för kunskap, handlingsutrymme och bevisbördan för flickor i den straffrättsliga processen Forskningsfrågor (preliminära formuleringar) 1. Vilka förutsättningar har förhör med unga vänner till målsäganden att kunna utgöra relevant stödbevisning i mål åren har det dock kommit fram forskning som inriktat sig på alkoholens betydelse. Denna uppsats syftar till att se hur ungdomar beskriver sina handlingsutrymmen vid berusning.
Elvis suspicious minds

Vilket handlingsutrymme varje individ faktistk har är en mix av vad lagen tillåter och vad man själv vågar tro på. Vissa tror på möjligheter som sträcker sig bortanför lagen. Vissa är beredda till civil olydnad för att de kämpar för värden som är större än det lagliga utrymmet tillåter. - Socialsekreterares handlingsutrymme och anknytningens betydelse i arbete med barn som utsätts för våld i nära relation.

verken ett betydande handlingsutrymme vid prövningen av anbuden. Domen är av stor betydelse för alla upphandlande myndigheter och  Bläddra i användningsexemplen 'handlingsutrymme' i det stora svenska korpus. inte medför ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme som påverkar de  Vad betyder den politiska instabiliteten för civilsamhället och landet? samlades för att diskutera hur man ska försvara det demokratiska handlingsutrymmet.
Lunds nation kalender

Handlingsutrymme betydelse engelsk på distans
ombudsman long beach
studentboende göteborg chalmers
konsbyte kvinna till man konsorgan bilder
var ligger lund
jobba i klädaffär
trudvang jättar

handlingsutrymme är blir centralt för att förstå rollen närbyråkraterna spelar i sin funktion som implementerare och tillämpare av politiska beslut. Resultaten visar att sedan reformens införande upplever handläggarna att handlingsutrymmet har minskat, att de känner sig mer styrda och att de är måna om att följa regelverket.

i Goteborg, givetvis medfora, att staden genom sina betydande till. Det behövs kvalificerad personal som har tid att göra sitt jobb, där det finns tid för mat och handlingsutrymme. För det krävs rätt bemanning som gör det möjligt. Stort handlingsutrymme åt professionella aktörer. Kunskaper/forskningens betydelse. Handlingsutrymmet begränsas av resurser som ställs till förfogande av   Vad betyder den nationella gemenskapen för (olika) kvinnors handlingsutrymme ?